en lv ru
Par mūsu produktu sertificēšanu Vispārīgai datu aizsardzības regulai
Kopš stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula, esam saņēmuši vairāku klientu jautājumus par to, vai mūsu informācijas sistēma “Ārsta Birojs” ir sertificēta atbilstoši šai Regulai. Ar šo vēlamies viest skaidrību un informēt savus klientus, ka Regula nenosaka, ka informācijas sistēmas atbilstoši tai būtu jāsertificē. Regula ir noteikumu kopums, kas jāievēro, apstrādājot fizisku personu datus. Arī mēs, SIA “Meditec”, esam gatavojušies Regulas ieviešanai: - izstrādājuši standartizētu vienošanos ar klientiem par personas datu apstrādi, norādot savas atbildības, nodrošinot tehnisko un organizatorisko prasību un pasākumu ievērošanu, kā arī apņemoties ievērot konfidencialitāti. Ar šo vienošanos šī mēneša laikā iepazīstināsim arī mūsu klientus; - veikuši izmaiņas produktā, lai mazinātu datu nesankcionētas piekļuves iespējas; - sakārtojuši atbalsta procesus, lai mazinātu lieku personas datu apriti ar mūsu klientiem. Esam gatavi konsultēt mūsu klientus mūsu produktu izvietošanā un lietošanā saistībā ar Regulas prasību ievērošanu.
Uzmanību! Lūdzam rūpīgi izvērtēt SIA "RGP" pakalpojumu piedāvājumus
SIA "Meditec" tika informēti, ka SIA "RGP" vēršas pie mūsu klientiem ar piedāvājumu piegādāt un ieviest šī uzņēmuma veidoto datorprogrammu Palma Medical, un ka šī sistēma esot integrēta vai integrējama ar informācijas sistēmu Ārsta Birojs. Gribam paust viedokli, ka šī informācija no SIA "RGP" ir nepatiesa vai tiek pasniegta maldinošā veidā. Starp SIA "RGP" un mūsu uzņēmumu NAV NEKĀDU sadarbības līgumu vai kādas citas vienošanās, kas būtu pamatā šādiem uzņēmuma apgalvojumiem, piedāvājot savu sistēmu. Varam apliecināt, ka pirms kāda laika esam tikušies ar SIA "RGP" un uzsākuši apspriest sadarbības iespējas, taču, nesaņemot ieinteresētību no SIA "RGP" par tālāku sadarbību, sarunas nav turpinājušās. Apliecinām arī to, ka esam novērojuši, ka SIA "RGP", mēģinot darbināt savas datorprogrammas pie SIA "Meditec" klientiem, jau izmanto nekorektas datu piekļuves metodes citām informācijas sistēmām, tādēļ savlaicīgi vēlamies brīdināt mūsu klientus, ka gan Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanas aktivitāšu dēļ, gan citu apsvērumu dēļ, iespējams, būsim spiesti ieviest gan administratīvus, gan tehniskus ierobežojumus šādu gadījumu novēršanai.

Partneri: